Zara Shopping Bag Ornament
Needlepoint Zara Shopping Bag Ornament Canvas
Zara Shopping Bag Ornament

Zara Shopping Bag Ornament

$ 65.00

18 mesh
3.5 x 6 inches